Het project 'Cultuurhistorie, mens en natuur'

Staatsbosbeheer heeft in de Miedengebieden bij Buitenpost en Zwaagwesteinde een aantal verspreid liggende eigendommen. In de komende jaren worden deze met toevoegingen uit de verschillende landinrichtingsprojecten vergroot tot een eigendom van circa 1400 ha. Samen met de landinrichtingscommissies staat Staatsbosbeheer voor de taak een inrichtingsplan voor deze gebieden te maken. Een plan waarin met name de cultuurhistorie van het gebied een belangrijke plaats inneemt. Dit willen we gezamenlijk met streekbewoners en deskundigen doen onder de projectnaam 'Cultuurhistorie, mens en natuur'. Hiervoor is een interactief traject met de streekbewoners opgezet: dat wil zeggen dat Staatsbosbeheer samen met bewoners en deskundigen kennis, ideen en wensen in kaart brengt. Deze worden in een aantal bijeenkomsten met de streekbewoners uitgewerkt tot een gemeenschappelijke visie en een plan.

Waarom dit project?

Veel bewoners voelen zich nauw betrokken bij het landschap van hun woonomgeving. De belangstelling voor het historisch gegroeide karakter van veel gebieden neemt toe. Tot nu toe zijn natuur en landschap vaak nog gescheiden werelden. Met het project 'Cultuurhistorie, mens en natuur' wil Staatsbosbeheer deze kloof overbruggen en een inrichtingsplan maken waarin natuur, landschap en mens centraal staan.

Onderzoek als inspiratiebron

Om meer kennis over het gebied te krijgen, is een paar maanden geleden begonnen met een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis, invloed van de mens en de natuurwaarden van de Mieden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), de Fryske Akademy en Ecologisch Bureau Altenburg en Wymenga. Dit onderzoek wordt begin 2006 afgerond. De resultaten van het onderzoek dienen als inspiratiebron voor het plan en de bijeenkomsten met de streekbewoners. Tijdens de informatieavond op 28 november zijn de eerste resultaten bekendgemaakt. Meer over dit onderzoek vindt u op deze pagina:

Initiatiefnemers project 'Cultuurhistorie, mens en natuur':Staatsbosbeheer Regio Noord

Trompsingel 1
9724 CX Groningen
www.staatsbosbeheer.nlRijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Kerkstraat 1
3811 CV Amersfoort
www.archis.nlFryske Akademy

Coulonhûs
Doelestrjitte 8
Leeuwarden
www.fryske-akademy.nl

Opdrachtgever:Staatsbosbeheer Regio Noord

Trompsingel 1
9724 CX Groningen
www.staatsbosbeheer.nl

Procesmanagement:Dienst Landelijk Gebied Regio Noord

Tesselschadestraat 7
8913 HA Leeuwarden
www.dienstlandelijkgebied.nl

Uitvoerenden :Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Kerkstraat 1
3811 CV Amersfoort
www.archis.nlFryske Akademy

Coulonhûs
Doelestrjitte 8
Leeuwarden
www.fryske-akademy.nlEcologisch Bureau Altenburg en Wymenga

Spoorlaan 12
9269 PE Veenwouden
www.altwym.nl